Ganzen

Ganzen

Zomer ganzen

In Zeeuws-Vlaanderen komen in de zomer verschillende soorten ganzen voor. De meest voorkomende soort in de zomer is de grauwe gans, gevolgd door de Canadese gans deze laatste is een exoot, die zoals zijn naam al zegt uit Canada komt.

In de negentiende eeuw zijn de grauwe ganzen als broedvogel uit Nederland verdwenen. Door de jacht en het droogleggen van de broedgebieden ten behoeve van de landbouw was er geen plaats meer voor de vogel. Eind twintigste eeuw is door het aanleggen van grote natte natuurgebieden de gans als broedvogel in Nederland teruggekeerd. In Zeeuws-Vlaanderen zijn vanuit het ´Zwin´in België de eerste broedvogels in de polder gaan broeden. Door onnodige bescherming groeide de populatie uit tot duizenden exemplaren die een enorme schade aanrichten aan landbouwgewassen, natuur en de verkeersveiligheid. Toen vanuit België ook nog de Canadese gans als broedvogel zich vestigde ontstond een onhoudbare situatie en moest er worden ingegrepen. Eieren schudden vangen en afschot, alles met vergunningen, zijn de methodes die werden toegepast om de populatie te beheersen.

In overleg met alle belanghebbende partijen is een beheerplan opgesteld.  Dit beheerplan wordt jaarlijks bijgesteld omdat de situatie en de wetgeving nogal eens veranderen. De meest actuele informatie hierover kunt u vinden op de website van Faunabeheer Zeeland

Winter ganzen

Voor veel ganzen en smienten vormt Nederland een belangrijk overwinteringsgebied. De laatste decennia heeft deze functie alleen nog maar aan belang gewonnen. Het aantal in Nederland verblijvende ganzen en smienten is aanzienlijk gestegen. Dit is vooral te danken aan de beschikbaarheid van voldoende voedsel en omvangrijke rustgebieden. Keerzijde van de groeiende aantallen ganzen is een gestage toename van de optredende schade aan landbouwgewassen.In de Provincie Zeeland zijn een aantal rustgebieden aangewezen. Binnen een rustgebied gelden andere regels m.b.t. afschot, verjagen etc. dan buiten een rustgebied.

De aangewezen rustgebieden zijn te vinden op de website van de Provincie Zeeland ganzenakkoord


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *