Home

Home

Welkom

Wandelen over paden en langs de velden in de achtertuin van uw voedselproducent. “Dat is pas echt genieten!”

Het werkgebied van ANV Groene Oogst omvat velerlei polders variërend in leeftijd en grootte. De dijken met en zonder beplanting geven vorm en karakter aan het Oost Zeeuws Vlaamse landschap.

De vele kreken verwijzen naar het ontstaan van het landschap door inpoldering, overstromingen en inundaties. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer door boeren is een logisch gevolg van de maatschappelijke wens voor natuur en landschap van een kwalitatief hoog niveau.

De ANV Groene Oogst wil de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om actief met landbouw, natuur en landschap om te gaan in onze streek. Met gebundelde kennis kunnen we een bijdrage leveren aan onderhouden van bestaande natuur, passend in onze moderne bedrijfsvoering. O.a. door bloemenranden en akkerranden, poelen, erfbeplanting, hoogstamfruit, wandelpaden enz.

Wij willen ook niet agrariërs laten participeren in de ANV Groene Oogst.